12 °C
Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

CONSULTA LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER FER-TA LA TARGETA TIB

16-Març-2021
Els dies 14, 22 i 23 de març.

TARGETA GENERAL

A qui s'adreça?

 • S'adreça a les persones d'entre 31 i 64 anys residents a Mallorca
 • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?
 • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
 • En el cas que l'adreça que apareix en el DNI no sigui de Mallorca, s'ha de presentar el certificat d'empadronament.


TARGETA INFANTIL I JUVENIL

A qui s'adreça?

 • Targeta Infantil: A les persones d’entre 4 i 11 anys residents a Mallorca.
 • Targeta Jove: A les persones d’entre 12 i 30 anys residents a Mallorca, i també als membres d’una família nombrosa de categoria general.

   
 • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?
 • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
 • En el cas que l'adreça que apareix en el DNI no sigui de Mallorca, s'ha de presentar el certificat d'empadronament.
 • Si el titular és menor de 14 anys: l’autorització del pare, la mare o el tutor/a i una fotocòpia del DNI de la persona que ho autoritza.
 • Els membres de família nombrosa: original i fotocòpia del títol acreditatiu expedit al territori espanyol o reconegut per un organisme competent de l’Estat Espanyol.
 • Si el tràmit es fa a l'ajuntament i el menor no acompanya al pare/mare/tutor/a, s'ha d'aportar una fotografia recent del menor en color de mida carnet.
   

TARGETA PENSIONISTA

A qui s'adreça?

a) Persones de 65 anys o més

b) Beneficiaris d'una pensió per jubilació

c) Beneficiaris d'una pensió per viduïtat, amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional

d) Beneficiaris d'una pensió per incapacitat permanent, ja sigui total, absoluta o gran invalidesa, o amb una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%

e) Persones en situació d'atur de llarga durada

f) Persones víctimes de violència de gènere.

g) Membres d'una família nombrosa de categoria especial.

  • S'adreça a les persones residents a Mallorca que:

   • tenguin 65 anys o més.

   • siguin beneficiàries d'una pensió per jubilació.

   • siguin beneficiàries d'una pensió per viduïtat amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional.

   • siguin beneficiàries d'una pensió per incapacitat permanent, ja sigui total, absoluta o gran invalidesa, o tinguin una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%.

   • faci més de 12 mesos que estan inscrites al SOIB de forma ininterrompuda com a demandants d'ocupació (atur de llarga durada).

   • estiguin acreditades com a víctimes de violència de gènere.

   • siguin membres d'una família nombrosa de categoria especial.

     

   • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

  • En el cas que l'adreça que apareix en el DNI no sigui de Mallorca, s'ha de presentar el certificat d'empadronament. A més, si el tràmit es fa a l'ajuntament, s'ha d'aportar una fotografia en color de mida carnet.

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.

  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per jubilació expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per l'Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos. En cas de cobrar una pensió provinent d’un país estranger, aquesta ha d’estar reconeguda per l’organisme competent en matèria de Seguretat Social de l’Estat Espanyol.

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.

  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per viduïtat expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per l'Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos.

  • Còpia de la darrera declaració de l'IRPF o certificat d'ingressos bancaris.

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.

  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu del grau de discapacitat emès per l'òrgan competent de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, o document acreditatiu equivalent.

  • Si una persona amb discapacitat necessita l'assistència d'una tercera persona per desplaçar-se, la persona acompanyant està exempta de pagament. En aquest cas, s'ha d'aportar l'original i una fotocòpia del certificat acreditatiu d'aquesta necessitat, el qual expedeix la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial.

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.

  • Original i fotocòpia de l'informe emès pel SOIB del període ininterromput d'inscripció en situació d'atur (l'informe no pot tenir més de 10 dies naturals d'antiguitat).

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.

  • Nota important: L’emissió de la targeta no es fa al moment. Es sol·licitarà a la usuària la documentació necessària i el pagament de la taxa. Una vegada s’hagi acreditat la situació de víctima de violència de gènere amb l’organisme corresponent, se li lliurarà la seva targeta.

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.

  • Original i fotocòpia del títol acreditatiu expedit al territori espanyol o reconegut per un organisme competent de l’Estat Espanyol.