Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Normativa urbanística

major

Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença (PGOU)

El Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença estableix l’ordenació urbanística de tot el terme municipal de Pollença, contenint la regulació urbanística de l’edificació i ús del sòl, de la redacció dels plans en els seu desenvolupament, executant el planejament així com totes les determinacions que configuren l’ordenació urbanística del territori municipal, programant el seu desenvolupament urbanístic. (Aprovat definitivament el 16.11.90)

Adaptació del PGOU de Pollença al POOT. (Aprovat definitivament 05.05.08 – BOIB 83 de data 14.06.08)

Pla Especial del Centre Històric (PECH). (Aprovat definitivament 25.02.93)

És la normativa municipal urbanística que regula l’ús del sòl, les edificacions i les obres permeses en l’àmbit del centre de la vila de Pollença. Els seus objectius són protegir i millorar el conjunt d’edificacions i espais públics del nucli vell, millorant els valors culturals i les condicions d’habitabilitat d’aquests, convertint-lo en un espai qualificat al nord de Mallorca.

Adaptació del PGOU al Pla Territorial de Mallorca. (En tramitació)

Catàleg de patrimoni 

Catàleg de camins del terme municipal de Pollença

Cadastre 

Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenament i ús del sòl

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears

Ordenança municipal de Policia i Bon Govern

Modificació normes 16 i 20 PGOU de Pollença

Modificació puntual del PGOU de Pollença adaptat al POOT a l’àmbit de Formentor

L’Ordenança municipal de Policia i Bon Govern especifica quan i quines obres es poden realitzar a l’estiu en les zones costaneres (article 60 i següents).

Pla parcial UP4

El polígon industrial UP4 disposa de dos sectors l'UP4-A i l'UP4-B. El sector UP4-A està aprovat, desenvolupat i recepcionat per la Corporació. Aquest sector disposa de dues zones "zona industrial A i zona industrial B" cada una d'elles amb uns paràmetres urbanístics específics. El sector UP4-B està aprovat però no desenvolupat. 


Documents: