Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Oferta de empleo público

El termini per presentar instàncies és de dia 24 de maig a 20 de juny, ambdós inclosos. El formulari està a disposició a la seu electrònica
Es fa públic el decret de constitució de la Borsa d'arquitectes.
Anunci BOIB proposta de nomenament d'oficials de policia i termini per presentar la documentació.
Es publica la convocatòria dels aspirants que han sol·licitat revisió del segon exercici davant el tribunal
Es fa públic l'anunci de la data de revisió del segon exercici del procediment selectiu
S'obri un termini de dilluns dia 22/05/23 i fins el 30/05/23 per a tràmit d'esmena per les incidències de les sol·licituds de les persones aspirants.

Aprovació llista provisional, designació tribunal i data concurs

Rectificació error material nomenament membres tribunalç

Procés unificat Policia Local
Aprovació llista provisional d'admesos, nomenament tribunal i data proves del Concurs-oposició per cobrir un lloc de treball de Bibliotecari-arxiver, personal laboral fix.
Constitució borsa tècnic d'Educació