Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Hidrologia

Fotografia: Xesca Xerra

Hidrologia superficial

Els torrents del terme de Pollença discorren generalment encaixats, tenen escàs desenvolupament longitudinal i només són funcionals quan es donen pluges importants. Les aigües es dirigeixen cap a la badia de Pollença condicionades per l’alineació de les muntanyes. Es defineixen dos grans àmbits:

- Una primera zona conformada per una gran quantitat de petites conques de torrents que vessen les aigües cap al nord. Destaquen el curs de Can Botana i el torrent de les Roques (que acaben a la Cala de Sant Vicenç), el torrent de Bóquer (el qual es dirigeix cap a cala Bóquer), el torrent de les Parres i el del Retllar (que acaben a cala Castell).

- Un segon àmbit el formen els torrents que discorren per la zona plana del municipi i que es dirigeixen des de l’oest a l’est desembocant a la badia de Pollença. Queden definides, dins aquest espai, tres conques: la del torrent de Son Brull, la del torrent de Sant Jordi i la dels torrents de la Font del Mal Any i de ca n'Eixartell.

Hidrologia subterrània

El municipi de Pollença està localitzat sobre quatre unitats hidrogeològiques:

- La unitat de Formentor, que presenta problemes de contaminació de clorurs (intrusió marina) i de nitrats (per la presència de fosses sèptiques de les residències).

- La unitat d'Inca–la Pobla, que presenta un risc notable de sobreexplotació en els sectors de major activitat agrícola (la Pobla – Muro). Hi ha problemes de contaminació de clorurs per intrusió marina a la zona de l’Albufera i de nitrats per agricultura a la zona de la Pobla, Alcúdia i Santa Maria.

- La unitat d'Almadrava, que presenta problemes d’intrusió marina i de presència d’aigües residuals, a la zona del camp de golf de Pollença i a les aigües del torrent de Sant Jordi, respectivament.

Aqüífers

Pel que fa a la vulnerabilitat dels aqüífers, el municipi de Pollença és una zona vulnerable, ja que el 54,46% del municipi té una vulnerabilitat moderada i el 45,54 % alta. Les zones que presenten una vulnerabilitat alta són el cap de Formentor, la zona sud-oest del terme municipal i la zona nord del terme.

Risc d’erosió, esllavissada i d’incendi

- Risc d’inundació en el 3,34 % de la superfície municipal, al llarg del torrent de Son Brull i del torrent de Sant Jordi.

- Risc d’incendi elevat o molt elevat que afecta el 65,54% del territori, a les zones de més relleu (península de Formentor i zona muntanyosa del sud-oest del municipi).

- Risc d’erosió en el 67,20% del terme municipal, que coincideix amb les àrees amb més pendent (part muntanyosa del sud-oest i de Tramuntana).

- Risc d’esllavissament en el 51,6% del terme, que coincideix també amb les zones d’elevats pendents situades a la part muntanyosa.