Pollença
Hotel Miramar
Panorama Pollença
Port de Pollença

Servei de grua

Us pot interessar

  • Telèfon: 971 53 04 37
  • Ubicació: Quarter de la Policia Local de Pollença
  • Adreça: C/ de Munar, 16, Pollença
  • Contacte

  • Telèfon: 971 86 74 04
  • Adreça: C/ del Metge Llopis, 1, Port de Pollença
  • Contacte

Afecta els vehicles que, atès que es troben en supòsits tipificats com infracció segons la normativa de tràsit, son traslladats al dipòsit municipal pel servei de grua.

Quina documentació he de presentar per tal de recuperar el vehicle que ha estat retirat per la grua?

El propietari o la persona responsable del vehicle es presentar・al quarter de Pollença o a les dependències del Port de Pollença per tal d’aportar la documentació personal i del vehicle i el rebut de l'assegurança obligatòria (o proposta) en vigor.

Desprès de verificar la documentació aportada, la devolució del vehicle s’efectuarà un cop abonades les taxes. Les taxes de grua i estada del vehicle son les establertes a l’Ordenança fiscal reguladora del preu púlic per auxilis o serveis especials prestats per la grua i custòdia dels vehicles o altres objectes pesats o voluminosos.

Si abans o en el moment d'iniciar-se els treballs de retirada del vehicle, aquests se suspenen perquè compareix el conductor o una persona autoritzada, les tarifes determinades anteriorment es reduiran en un cinquanta per cent si el pagament de la taxa s'efectua a l'acte.

Tarifa de retirada de vehicles o altres objectes de la via pública

Camions, autobusos o vehicles pesats: 75 €

Camions, autobusos o vehicles pesats, festius/nocturns: 85 €

Turismes i furgonetes: 55 €

Turismes i furgonetes, festius/nocturns: 70 €

Motocicletes i ciclomotors: 50 €

Enganxament o desplaçament: 40 €

Enganxament o desplaçament, festius/nocturns: 45 €

Servei trampa: 45 €

Servei trampa, festius/nocturns: 55 €

Taxes per la custòdia diària:

Quantitat a cobrar per la custòdia en el dipòsit municipal per cada dia natural o fracció

- Camions, autocars, furgonetes i altres vehicles pesats: 8 €

- Vehicles lleugers: 4 €

- Motocicletes, ciclomotors i bicicletes: 3 €

- Objectes sense consideració de vehicles: 4 €

Quan no es genera taxa de grua?

En els casos d'utilització il·legítima del vehicle per qui l'estacion・en el lloc d'on fou retirat per la grua, sempre que la desaparició del vehicle hagi estat denunciada pel seu propietari i quedi suficientment provada la il·legitimitat de la seva utilització

Quan el vehicle hagi estat estacionat en un lloc permès i posteriorment ha sobrevingut una causa que hagi fet necessària la intervenció de la grua municipal per al seu trasllat (obrir urgentment sèquies, desfilada, process・ etc.).