El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Borsa de conductor per cobrir vacants eventual i interines al serveis d'R.S.U d'EMSER 2002 SLU

Als efectes prevists a les bases especifiques es publica la puntuació final del concurs-oposició.

Als efectes prevists a les bases especifiques es fa públic el resultat de la fase de concurs.

Es fa pública la convocatòria del tribunal per a la valoració de mèrits.

Es fa públic el resultat del segon exercici.

Es fa públic el resultat del primer exercici. Els aspirants que han superat la prova queden convocats per a la realització de l''exercici pràctic el dia 27 de maig de 2016 a les 9 hores a la NAU del POLÍGON, c/ Cuiners.

Es fa públic als efectes prevists a les Bases la data del primer exercici de l'oposició (20 de maig).

Es fa públic el decret d'admesos definitius, més designació del tribunal i convocatòria de la seva constitució i la data de la prova prèvia de català(10 de maig).

Es fa pública la llista d'admesos provisional del concurs- oposició de la borsa de Conductor atorgant un termini de 3 dies hàbils, des de dia 18 de març al 21 de març de 2016, ambdós inclosos, per presentar reclamacions.

Es fa públic l'anunci i les Bases per a la convocatòria d'una borsa de Conductor;  el termini per presentar les sol·licituds és de dia 26 de febrer de 2016 a 7 de març de 2016, ambdós inclosos.