El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Fira Novembre 2018

 

INSTRUCCIONS

El període per presentar les sol·licituds és de dia 3 de setembre fins dia 26 d’octubre.

Per poder demanar un lloc a la Fira de 2018, heu de seguir les següents instruccions:

 1. Emplenar tots els camps de la sol·licitud.

 2. Emplenar la declaració responsable.

 3. Adjuntar fotografia de la parada tal i com quedarà col·locada el dia de la Fira.

 4. Adjuntar fotografia del producte.

 5. Adjuntar fotocòpia del DNI o Targeta de residència.

 6. En cas que disposeu de carta de Mestre Artesà o Artesà, també l’heu d’aportar.

Una vegada tengueu tota la documentació preparada, heu de presentar-ho al Registre General d’Entrades, personalment o bé per correu ordinari (l’horari del RGE és de dilluns a divendres de 8,30 a 14,00 hores). La direcció per enviar per correu és la següent:

Ajuntament de Pollença
c/ Calvari, núm. 2
07460 Pollença

A partir del dia 22 d’octubre fins el dia 2 de novembre, podeu venir a l’Oficina de la Torre per saber el lloc que us han assignat, presentar la documentació i pagar la liquidació. L’horari serà de dilluns a divendres de les 10,00 a les 14,00 h.

La documentació que haureu d’aportar el dia que vengueu a veure el lloc és:

 • Còpia de l’alta de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)

 • Còpia del certificat que acrediti estar al corrent de pagament de la Seguretat Social o els 2 últims butlletins de cotització en el règim Especial de Treballadors Autònoms.

 • Còpia del certificat que acrediti que estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries (AGENCIA TRIBUTARIA)

 • Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil, per un import mínim de 30.000€, degudament liquidada i en vigor.

 • Còpia de la carta d’artesà o mestre artesà expedit pel Consell de Mallorca, en cas de tenir-la en possessió.

Si teniu qualque dubte o necessitau més informació, podeu cridar al telèfon 971.533111 o 663.876656 i parlar amb na Leni.