El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Exposició pública

Consulta pública prèvia sobre el projecte de nova ordenança municipal reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard /Cerdà

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i de conformitat amb l’article 22 i següents del capítol segon (Consulta pública prèvia) del títol IV del reglament municipal de participació ciutadana (BOIB núm.

Pàgines

Subscriure a Exposició pública