El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

TRAMIT D'AUDIENCIA DE LES TARIFES DE TAXI URBANES DE POLLENÇA (NOU)

Atès la necessitat d’aprovar unes tarifes màximes pel servei de transport urbà en viatgers en taxi, de Pollença. Aquestes tarifes seran d’àmbit d’aplicació dins el territori propi, en la denominació de tarifes urbanes.

Aquestes tarifes, que es poden revisar periòdicament, i de manera excepcional quan es produeixi una variació en els costos que alteri significativament l’equilibri econòmic, han de garantir que es cobreixi el cost real del servei en condicions normals de productivitat i organització, i permetre una amortització adequada i un benefici industrial raonable.

S’ha resolt sotmetre al tràmit d’audiència i informació pública la proposta de tarifes urbanes de taxi d’aplicació al terme municipal de Pollença, pel termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la seva publicació en el portal web municipal, dins l'àrea de participació ciutadana i dins l’àrea d’exposició pública. Aquest termini finalitza el dia 15 d’agost de 2019.

Durant aquest termini es podran formular les al·legacions i les aportacions addicionals que es considerin convenients per part de persones i/o entitats afectades envers a la proposta de tarifes urbanes de taxi d’aplicació dins el terme municipal de Pollença publicat al portal web municipal, amb caràcter previ al tràmit d’aprovació inicial de la proposta de Tarifes per l’Ajuntament Ple. 

L'acord amb la qual es proposin les tarifes es remetrà a la Comissió de Preus de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, per a la seva aprovació definitiva.

Document adjunt: