El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Consulta pública prèvia sobre el projecte de nova ordenança municipal reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard /Cerdà

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i de conformitat amb l’article 22 i següents del capítol segon (Consulta pública prèvia) del títol IV del reglament municipal de participació ciutadana (BOIB núm. 57 de data 11/05/2017), amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’una nova ordenança municipal reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard/ Cerdà, es du a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Pollença, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

a) Antecedents
b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.
c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
d) Els objectius de la norma.
e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.

En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma reglamentària o ordenança municipal és el següent:

ANTECEDENTS

En aplicació de les previsions de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, que confereix als municipis les potestats reglamentària i d’autoorganització (article 4.1 a).

Per Resolució de Batlia núm. 2018/397 de dia 11 de maig de 2018 es va resoldre adjudicar el contracte d’adquisició/subministrament directe i prestació de serveis complementaris de trasllat; inventari; descripció; classificació; digitalització i catalogació dels fons fotogràfics Arxiu Bestard Cerdà, amb destí a l’arxiu històric municipal per a garantir la conservació, la difusió i l’accessibilitat pública d’aquest conjunt audiovisual passant a formar part dels fons patrimonials públics del municipi.

Així mateix, de conformitat amb el que estableix l’actual legislació sobre la propietat intel·lectual, la transmissió de la titularitat del fons fotogràfic i la cessió/adquisició dels drets d’autor pertinents, és dir, els drets d’explotació sobre el conjunt del fons fotogràfic Arxiu Bestard Cerdà referits a la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per a qualsevol país del món i qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc ... es realitzarà en exclusiva a l’Administració igualment de forma progressiva, regular i simultània a l’acte de recepció formal dels béns lliurats, d’acord amb les condicions establertes en el plec de condicions.

PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INCIATIVA

Atès les noves necessitats que han sorgit en l’adquisició dels drets d’explotació, per part de l’Ajuntament, sobre el conjunt del fons fotogràfic de l’Arxiu Bestard Cerdà referits a la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per a qualsevol país del món i qualsevol modalitat d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia, els telemàtics, etc ...es fa necessari tarifar mitjançant un preu públic aquestes possibilitats que atorguen l’adquisició de drets sobre l’arxiu.

NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

La ordenança és la eina bàsica per poder establir els preus sobre la reproducció i comunicació dels fons fotogràfic de l’arxiu Bestard .

A més, l’evolució de les necessitats i la innovació dins l’àmbit tecnològic aplicat a la documentació i la fotografia fa que sigui necessari una norma que reguli la reproducció i comunicació pública d’aquests fons fotogràfic que forma part del patrimoni públic del municipi.

OBJECTIUS DE LA NORMA

Els objectius fonamentals del projecte d’una nova norma reglamentària o ordenança municipal són:

1. La regulació del règim jurídic a què ha de sotmetre’s la gestió dels drets adquirits.

2. Quantificar les tarifes i determinar en quin moment es produeix el meritament per la prestació de serveis de reproducció i comunicació pública dels fons fotogràfic.

3. Regular la prestació del servei, tan de reproducció com de comunicació pública.

4. Garantir el dret dels ciutadans en principis d’igualtat en l’aprofitament del patrimoni municipal.

POSSIBLES ACTUACIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO REGULATÒRIES

El fet de no afrontar la redacció d’una nova ordenança municipal reguladora per reproduccions o comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard /Cerdà provocaria la persistència dels problemes exposats anteriorment i, per tant, és imprescindible una nova regulació per esmenar-los.

Atès que l’article 25 de la llei 7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local atribueix com a competència municipal, entre altres, la promoció de la cultura i equipaments culturals, es fa necessari crear aquesta ordenança juntament en l’evolució social perquè es contemplin les noves necessitats i es regulin les noves incitatives amb aquest àmbit.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats, fins el dia 29 d’agost de 2019, a través del formulari indicat en el portal web de l’Ajuntament de Pollença.