El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Inici >> Ajuntament >> La Junta de Govern

La Junta de Govern

La Junta de Govern i els Tinents de Batle

Sessions ordinàries de la Junta de Govern el primer i el tercer dimarts de cada mes, a les 12h. No són públiques les sessions.

Membres

Miquel Àngel March Cerdà

Batle.

JUNTS AVANÇAM

 

Antoni Cànaves Capllonch

1er Tinent de Batle.

JUNTS AVANÇAM

 

Bartomeu Cifre Bennàsar

2on Tinent de Batle.

JUNTS AVANÇAM

 

Miquel Àngel Sureda Massanet

3er Tinent de Batle

JUNTS AVANÇAM

 

Andrés Nevado Rodríguez

4rt Tinent de Batle

UNIÓ MOLLERA POLLENCINA

Funcions

1. Integren la Junta de Govern Local el batle i un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement pel batle.

2. Correspon a la Junta de Govern Local:

a) L'assistència al batle en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que el batle o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

3. Els tinents de batle substitueixen el batle, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, després que aquest els hagi designat i promoguts directament d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, d'entre els regidors.

4. El batle pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, i on aquesta no existeixi, en els tinents de batle, sense perjudici de les delegacions especials que, per a tasques específiques, pugui realitzar en favor de qualsevol regidor, encara que no hi pertanyi.
 

Règim de sessions de la junta de govern local.

1. Per exercir les seves competències resolutòries la junta de govern local celebrarà sessions ordinàries amb la periodicitat acordada pel ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan el president o la presidenta ho decideixi o quan ho sol·liciti la quarta part dels membres de la dita junta. Hi haurà d'assistir el secretari o la secretària de la corporació o qui legalment el/la substitueixi.

2. Per a l'exercici de les seves funcions d'assistència i d'assessorament, es reunirà quan el president o la presidenta de la corporació ho determini.

3. Els acords de la junta de govern local s’han de comunicar als grups polítics.

4. No són públiques les sessions de les juntes de govern local ni les de les comissions informatives, llevat que el ple de la corporació acordi el contrari.