Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU local, Can Morató

El termini acaba el 2 de juliol de 2020.

Per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi amb assignació del règim urbanístic pertinent a la parcel·la en què se situa el bé immoble catalogat de la fàbrica de Can Morató, i consonant nova redacció dels usos propis del sòl rústic que disposa la norma 164 del PGOU.


Source URL: https://www.ajpollenca.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-de-la-modificacio-puntual-del-pgou-local-0