08- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per atorgament de llicències d’obertura d'establiments


Source URL: https://www.ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/08-ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-atorgament-de-llicencies