05- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana


Source URL: https://www.ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/05-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-lincrement-de-valor