04- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Source URL: https://www.ajpollenca.net/arxius-i-documents/ordenances/04-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-construccions