LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS TÈCNICS INFORMÀTICS
S'ADJUNTA CERTIFICAT DE DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT
Núm. Expedient: 04/2011
Títol: LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS TÈCNICS INFORMÀTICS

Data límit presentació: 08-07-11

Pressupost base licitació: 40.000€ ANUALS IVA INCLÒS

Termini del contracte: 2 any prorrogables.
Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Criteris/Forma d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació.
Garanties: s'especifiquen en el plec de clausules.
Fases, Estat i Data publicació BOIB
Aprovació expedient i plec de condicions: 20 de maig de 2011
Data publicació BOIB: 23-06-11
Acta obertura proposicions: La que estableix el plec de clàusules
Adjudicació Definitiva:

Observacions:
Hi ha un total de 12 documents
Bookmark and Share