CONTRACTE D'OBRES PROJECTE DE "CONSTRUCCIÓ I ADEQÜACIÓ PLANTA PIS DE L'EDIFICI MUNICIPAL DEL CARRER SANTO DOMINGO (CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA)"
S'adjunta ANUNCI BOIB ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Núm. Expedient:: 14/FEOSL
Títol:CONSTRUCCIÓ I ADEQÜACIÓ PLANTA PIS DE L'EDIFICI MUNICIPAL DEL CARRER SANTO DOMINGO (CENTRE DE DIA I RESIDÈNCIA
Data límit presentació: 23 de setembre
Pressupost base licitació: 313,311,95€ + 56.396,15€ IVA TOTAL 369.708,10€
Termini del contracte: 4 mesos
Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació
Tramitació:URGENT
Procediment:OBERT
Criteris/Forma d’adjudicació:els que especifica el plec
Garanties i dipòsit: 5% import d'adjudicació IVA exclòs
Fases, Estat i Data publicació BOIB
Aprovació expedient i plec de condicions:
Data publicació BOIB: 10 de setembre
Acta obertura proposicions: La que estableix el plec de clàusules
Adjudicació Definitiva: 18 d'octubre de 2011
Observacions:
Hi ha un total de 18 documents
Bookmark and Share