Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a Ca’n Llobera’
S'ADJUNTA BOIB ADJUDICACIÓ
Núm. Expedient: 02/11 POS
Títol: Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a Ca’n Llobera’
Data límit presentació: 30 DESEMBRE 2011
Pressupost base licitació: 497.132,28€ IVA INCLÒS
Termini del contracte: 24 SETMANES
Tramitació, Procediment i Forma d’Adjudicació
Tramitació: urgent
Procediment: obert
Criteris/Forma d’adjudicació: oferta economicament mes avantatjosa amb diversos criteris d'adjudicació
Garanties i dipòsit:
Definitiva:5% de l'import d'adjudicació
Fases, Estat i Data publicació BOIB
Aprovació expedient i plec de condicions: 13-12-11
Data publicació BOIB: 17-12-11
Acta obertura proposicions: La que estableix el plec de clàusules
Adjudicació Definitiva:
Observacions:
Hi ha un total de 2 ENLLAÇOS, 1 ZIP I 12 PDF documents.
Bookmark and Share