El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte d'obres "Rehabilitació i millora del paviment de diversos carreres del municipi de Pollença/Fase 2

Informació

CONTRACTE D’OBRES “REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PAVIMENT DE DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI DE POLLENÇA/FASE 2” OBJECTE: rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença 

Data límit presentació proposicions: 17 de novembre de 2014, a les 14 h. 
(26 dies naturals, a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació al BOIB. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins les 14.00 hores del primer dia hàbil següent). 

Fax on es pot anunciar la remissió per correu de l’oferta: fax 971 531152 

Pressupost base licitació:Import IVA exclòs: 247.683,21 € 
IVA (21%):52.013,47 € 
Import total del contracte IVA inclòs: 299.696,68 € 
Valor estimat del contracte:247.683,21 € 

Termini execució del contracte: 6 setmanes, des de l’acte de comprovació del replanteig.

Tramitació: ORDINÀRIA 

Procediment: OBERT

Garanties i dipòsit:
Provisional: No escau
Definitiva: 5% DE L'IMPORT D'ADJUDICACIÓ (IVA EXCLÒS)

Aprovació expedient i plec de condicions: Decret de Batlia 1011/2014, de 15 d'octubre de 2014. 

Data i mitjà publicació anunci licitació:
- Al BOIB, en data 21-10-2014 
- Al perfil del contractant, en data 20-10-2014 

Data obertura proposicions: la fixada a la clàusula 14ª dels plecs de clàusules administratives particulars

Data Adjudicació definitiva: 

Data Formalització Contracte: 

Data i Mitjà publicació Formalització Contracte: BOIB i perfil del contractant

Número expedient: 
Contractació 32/2014
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dilluns, 20 octubre, 2014 - 08:00
Data termini : 
dilluns, 17 novembre, 2014
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: daad5a167a63a6bdba0becf422c79d952780efa1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 315957cb4fa30189ab041ae25ebad541426ff2c6
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 4e445188def822654d99aad581506c1833f64e3e
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d6682ab53c05a5a34c2a5b8cf16ef3f6f1ab163c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9b7010315da2ab370bb9330d6f14a94563e5e757
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f06ffd2970614b2ef67d3301eaed9973ae4973aa
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6f4316bc2c2b9827cdd546b48382e9d9320dd6a9
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 2523ce5d696fa3d110006c0e35770d90e20195d5
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6a680993908ee220cb31e8b90c791710f96808cb
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 91376e4152c01f7f2a16e18d31112888e680ab6a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fdbc55c1b9f1df5e6a5c65dc1a51144bccc6064c
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: f455d76ab29e492f018cf87acb9ed8ee844905b1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: c62f1f7c054f41524f153bca085aa59a3af26a12
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 6b8592c71c0b6b6a830f58255857784c57e2dec4
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: b2cd95693d9e2be4f437152af3efad5f14314dba
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 7fb13d3be812042192d0f83a3326dc64d666410a
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: fa75e9b48332ba6d0288ac164d276b10c3f9e474
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: de8a0f054e10525905abe57995c330b1863bc167
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 9fbf19e00973f6319107775371d3dc91dd44362d
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: bc026705e2c6c33cc1320e79b99fb0a403a3a8f1
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: e0d6a7cf2173b8ebdc01882ad4212e18aaedb236
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 664f05a070e5b258566dbec5f6e35a7d6e860110
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 75dfa2d04ef618f7a7d0602fe1ca2b715cd75e89
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: 032d7fb7c1d5f7f5232fa7f02debd4687ada0b63
Data de publicació: 27/gener/2015
Emprenta digital SHA1: d12762e3e680b28f82d67545522bb8d5b75a9a0e
Data de publicació: 05/març/2015