El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte d'obres del projecte de "Moll de descàrrega a la deixalleria del polígon industrial de Pollença"

Informació

ES CONVOCA LA MESA D'OBERTURA SOBRE 2 

INFORMACIÓ DEL CONTRACTE DEL PROJECTE DE “MOLL DE DESCÀRREGA A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE POLLENÇA”, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, ÚNIC CRITERI PREU I TRAMITACIÓ URGENT.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: EMSER 2002 SLU

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

c) Número d’expedient: Expedient de contractació núm. 01/2015/EMSER

d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: http://www.ajpollenca.net
 

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: contracte privat

b) Descripció:.Contracte del projecte de moll de descàrrega a la deixalleria municipal del polígon industrial de Pollença

d) CPV: 45222100-0 treballs de construcció de plantes de tractament de residus

NECESSITATS A SATISFER: El triatge i classificació de residus, així com els valors educatius, medi ambientals, de conscienciació social, i permet l’intercanvi de materials per restaurar o reutilitzar.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Urgent

b) Procediment: Negociat sense publicitat

4. Valor estimat del contracte: 84.629’08 € euros, IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació. Import net: 84629’08 €. IVA exclòs

IVA (21): 17.772’11 €

Import total (IVA inclòs): 102401’19 €

Número expedient: 
2015/01
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
dilluns, 16 març, 2015 - 12:30
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: fd7f41fe8c2832ae3707f0249e54a5403f5c92bc
Data de publicació: 16/març/2015
Emprenta digital SHA1: 92bf993cd078a08ebf1d7272366a121d5f8c427d
Data de publicació: 16/març/2015
Emprenta digital SHA1: c751bac14f8c74e35e0dd3e63fb5657745132a71
Data de publicació: 20/març/2015
Emprenta digital SHA1: 6e864593d11657496f27d73d8211f342bc590a5f
Data de publicació: 24/març/2015
Emprenta digital SHA1: 9ffaeaa77c19e0d49c0b1e138d880aac7e317664
Data de publicació: 27/març/2015
Emprenta digital SHA1: ceae07aef856c7ab83c6ef3c54c0aaadb7f7ef11
Data de publicació: 31/març/2015
Emprenta digital SHA1: 33255442fd7085c4c52c5cf2b99cff55af415e33
Data de publicació: 08/abril/2015
Emprenta digital SHA1: f59e856cfe99050c4288459b1d3df90555ca8d84
Data de publicació: 13/abril/2015
Emprenta digital SHA1: 17f97fd5c9510f48be26ef5bb9af6873d9b2f8ba
Data de publicació: 14/abril/2015
Emprenta digital SHA1: 4233d8e89c8360de8b5f250e3b9b62a86febe56d
Data de publicació: 06/maig/2015