El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Contracte de subministrament i instal·lació d'infraestructura informàtica per a l'evolució del lloc de treball de l'Ajuntament de Pollença, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària

Informació

Objecte: l'objecte del contracte és la instal·lació i posada en funcionament d'una infraestructura hardware i software per a la creació d'un entorn de virtualització de servidors en alta disponibilitat i per a la implantació d'una solució de virtualització de llocs de treball de l'Ajuntament de Pollença. 

Data límit presentació proposicions: 15 dies naturals des de recepció de la invitació
Pressupost base licitació: 41322 € (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 41322 € (IVA exclòs)
Termini entrega: 2 mesos des de la data de formalització 
Tramitació: Ordinària
Procediment: Negociat sense publicitat
Garanties i dipòsit: Provisional: No escau Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
Aprovació expedient i plec de condicions: Acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 18 de desembre de 2014 
Data i mitjà publicació anunci licitació: No 
Data obertura proposicions: la que estableix el plec de clàusules
Data Adjudicació definitiva: 
Data Formalització Contracte: 
Data i Mitjà publicació Formalització Contracte:

Número expedient: 
38/2014
Tipus de contracte : 
Tipus de procediment: 
Data de publicació: 
divendres, 6 febrer, 2015 - 09:45
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: c70e138fd7d28aa9f1fa7e4360e71294d49582d8
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: d39dd3e82fb6b8ccd4767228d0de9a2751335547
Data de publicació: 25/febrer/2015
Emprenta digital SHA1: b55a97f58e72d96ff4e56ca7a5d69b501e7c5065
Data de publicació: 10/març/2015
Emprenta digital SHA1: 1320d9d5d1401099a0376dfde54c002e39c97b6f
Data de publicació: 12/març/2015
Emprenta digital SHA1: 584d58c15f4ef95a30a1aea0daf14cc1328ad6a5
Data de publicació: 27/maig/2015