El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Nova borsa d'arquitectes, funcionari interí

Als efectes prevists a les bases especifiques es fa públic la puntuació final del concurs-oposició.

Als efectes prevists a les bases especifiques es fa públic la puntuació del concurs de mèrits.

Es fa públic que la revisió de la prova pràctica serà dia 4 de maig de 2016 a les 9 hores.

Es fa pública la llista dels aspirants que han superat la prova pràctica.

Es fa pública l'acta del Tribunal de data 20 d'abril de 2016 als efectes corresponents.

Es fa públic el resultat de la prova de català i es convoca el dia de realització de l'exercici pràctic.

Es fa públic el decret d'admesos definitius, més designació del tribunal i convocatòria de la seva constitució i de la prova prèvia de català.

Es publica correcció d'errors BOIB núm. 9 de 19/01/16 , no suposa canvi en termini de presentació de sol·licituds.

Es fa públic el decret d'admesos provisional del concurs-oposició de la Borsa d'Arquitectes i s'atorga un termini de deu dies hàbils per presentar reclamacions, des del dia 9 de febrer al 19 de febrer de 2016, ambdós inclosos.