El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Borsa de Policia Local

Detectat error material amb un dels aspirants es torna a fer pública la llista definitiva.

Es fa públic el resultat del concurs de mèrits.

Es fa públic que les revisions del concurs- oposició sol·licitades en termini tendran lloc el dia 20 de juny de 2016 a les 10 hores a la Casa Consistorial.

Es fa públic al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Pollença i a la página web la valoració provisional dels mèrits del concurs. Les persones aspirants disposen  d'un termini de tres dies hàbils, des de dia 11 de juny fins a dia 14 de juny de 2016, ambdós inclosos, per al·legar les rectificacions pertinents.

Es fa públic el decret d'admesos definitius, la composició del tribunal i convocatòria de la seva constitució i la data de la prova prèvia de català (25 de maig).

Es fa públic el decret d'admesos provisional. El termini per presentar les reclamacions és de dia 23 d'abril fins a dia 4 de maig de 2016, ambdós inclosos.

Es fa públic la rectificació de les bases relativa al nivel de català exigit i obertura d'un nou termini per a la presentació de sol·licituds. El termini per presentar les sol·licituds és de dia 23 de març de 2016 fins a dia 12 d'abril de 2016, ambdós inclosos.

Es publiquen les Bases per a la creació d'una borsa de Policia Local; el termini per presentar les instàncies és de dia 17 de febrer a dia 5 de març, ambdós inclosos.