El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Borsa d'ajudant de cuina, personal laboral interí, Residència Sant Domingo de Pollença

Puntuació mèrits.

Puntuació final concurs-oposició.

Es publica resultat de la prova pràctica.

Es publica nova data per a la realització de la prova pràctica el proper dia 2 de novembre de 2016.

Es fa pública la resolució pel qual es desestima la recusació, continuant el procés selectiu dia 15 de setembre de 2016 amb la realització de la prova pràctica.

Es fa pública la Resolució pel qual es suspèn la tramitació del procés selectiu. LA PROVA PRÀCTICA ES CELEBRARÀ DIA 15 DE SETEMBRE DE 2016 A LES 9 HORES.

Es fa públic el resultat del primer exercici. Els aspirants que han superat la prova queden convocats per a dia 2 de setembre de 2016 a les 9 hores per a la realització de la prova pràctica que tendrà lloc a la Residència Social de Santo Domingo.

Es fa públic el decret d'admesos definitius, la composició del tribunal i convocatòria de la seva constitució, la data de la prova prèvia de català (24 d' agost  de 2016 a les 9 hores) i del primer exercici  de la fase d'oposició (24 d'agost a les 11 hores).

Es fa pública la llista d'admesos provisional atorgant un termini de 10 dies hàbils, des de dia 18 de juny al 30 de juny de 2016, ambdós inclosos, per presentar reclamacions.

Es publiquen les Bases per a la creació d'una borsa d'ajudant de cuina, personal laboral interí, Residència Sant Domingo de Pollença; el termini per presentar les instàncies és de dia 27 de maig a 13 de juny, ambdós inclosos.