El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Tràmit d'audiència de la nova ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública

 

Mitjançant Resolució de Batlia núm.  núm. 693 de dia 17/09/2018 s’ha resolt sotmetre al tràmit d’audiència i informació pública el text normatiu de la nova ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i altres elements complementaris i de l’ús de terrasses i zones privades de l’oferta turística bàsica visibles des de la via pública, pel termini de deu dies, a comptar des del dia següent a la seva publicació en el portal web municipal, de conformitat amb el que disposa l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú i l’article 26 i següents del capítol tercer del títol IV del reglament municipal de participació ciutadana (BOIB núm. 57 de 11/05/2017).

Durant aquest termini es podran formular les al·legacions i les aportacions addicionals que es considerin convenients per part de persones i/o entitats afectades  envers el text normatiu publicat al portal web municipal, amb caràcter previ al tràmit d’aprovació inicial per l’Ajuntament Ple.

Així mateix es publica la taula resum del resultat del tràmit de la consulta pública prèvia substanciada sobre els aspectes plantejats en l’avantdita consulta.

El termini acaba dia 5 d'octubre de 2018.