El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Convocat el primer ple de la legislatura

 
DECRET DE BATLIA NÚM. 639.- En l'exercici de les competències que l’article 21.1 c) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 81.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i de conformitat amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present RESOLC:

Primer.- Convocar sessió extraordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 9 de juliol de 2015, a les 12,00 hores a la Casa Consistorial.

1.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple

2.- Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents

3.- Periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (article 88.1 LMRLIB)

4.- Constitució de la Junta de Portaveus i dació de compte de constitució de grups polítics municipals

5.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de Tinents de Batle, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia conferides.

6.- Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual

7.- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions exclusives i parcials i retribucions corresponents

8.- Assignació de dotacions als grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions i assistències per als membres de la Corporació

9.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats”

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes oportuns.

Pollença, 6 de juliol de 2015

La Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves