El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Fundació Escola de Música

Us pot interessar

 • Fundació Escola de Música de Pollença
 • C/ de Guillem Cifre de Colonya, 33
 • 07460 Pollença
 • Horari de secretaria:
de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h.
 • Telèfon: 971 53 00 15
Fax: 971 53 06 06
 • escolamusica@ajpollenca.net

Amb la finalitat de promoure, practicar i fomentar l’activitat musical, l’Ajuntament de Pollença acordà crear la Fundació Escola de Música de Pollença, de caràcter docent i sense ànim de lucre.
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, es regeix pels estatuts aprovats en sessió plenària el 17 de maig de 2002 i la resta de disposicions vigents en aquesta matèria.

Els principals objectius fundacionals són:

 • Proporcionar la cultura musical a tothom que estigui interessat en adquirir-la mitjançant l’ensenyament.
 • Organitzar, potenciar i difondre tota casta d’activitats musicals i també la creació de grups musicals.
 • Editar publicacions de tot tipus relacionades amb distintes activitats de caràcter musical.
 • Col·laborar amb col·legis i altres entitats per a la consecució dels seus objectius.
 • Desenvolupar qualsevol activitat que dugui a la consecució dels objectius expressats.

Patronat de l’Escola de Música de Pollença

El Patronat és l’òrgan de govern, de l’administració i de representació de la Fundació Escola de Música de Pollença. El Patronat exerceix les seves facultats amb independència, sense més limitacions que les establertes per la normativa sobre fundacions.

Membres del Patronat

Sr. Miquel Àngel March Cerdà
President

Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet
Vicepresident

Sra. Magdalena Seguí Cerdà
Suplent: Antoni Cànaves Capllonch

Sr. Mateu Soler Estrany
Suplent: Elionor Tugores Cifre

Sr. Pere Josep Coll Torrendell
Suplent: Guillem Barceló Ramis

Sr. David Alonso García
Suplent: Rosa Torandell Llompart