El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

26- Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies del municipi dins les zones que a tal efecte es determinin i amb les limitacions que puguin establir-se (ORA)