El web oficial de l'Ajuntament de Pollença

971 53 01 08

Formulari d'al·legacions de l'Ordenança Reguladora Preu públic arxiu Bestard

Característiques de la petició
Dades de Resposta

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i de conformitat amb l’article 22 i següents del capítol segon (Consulta pública prèvia) del títol IV del reglament municipal de participació ciutadana (BOIB núm. 57 de data 11/05/2017), amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’una nova ordenança municipal reguladora de l’ocupació de les vies i els espais públics, es du a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Pollença, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.